Nhiều người hoặc nhiều du khách từng đến Hàn Quốc khi được hỏi mùa